Obvestila svetovalne službe

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

V šolskem letu 2021/2022 je v šolski svetovalni službi zaposlena psihologinja Katja Nastran, na posameznih področjih pa ji pomagata tudi psiholog David Kebler in pedagoginja Maja Cimerman Franjić. V skladu z veljavnimi standardi in normativi svetovalni delavci skrbijo za kakovostno svetovalno delo, svetovanje učencem in staršem ter sodelujejo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Psihologinja Katja Nastran v šolskem letu 2021/2022 dela s skrajšanim delovnim časom, in sicer ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.00–15.00. Psiholog David Kebler in pedagoginja Maja Cimerman Franjić sta na šoli prisotna vsak dan od 7.00–15.00. V šolsko svetovalno službo lahko pokličete na telefon 04 533 71 09–Katja Nastran (katja.nastran@os-lipnica.si), David Kebler (david.kebler@os-lipnica.si) ali na 04 533 71 10 (Maja Cimerman Franjić).

Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih področjih:

  • Učenje in poučevanje (učenje učnih strategij, sodelovanje z razredniki, pomoč pri reševanju različnih problemov v razrednih skupnostih, sodelovanje s starši itn.),
  • Poklicna orientacija – izvaja David Kebler (pomoč učencem pri odkrivanju njihovih poklicnih interesov, informiranje učencev in staršev o posameznih poklicih in srednjih šolah, poklicno svetovanje, vpis v srednje šole, informiranje o štipendijah itn.),
  • Šolanje (vpis v prvi razred, urejanje prepisov, urejanje matične knjige in skrb z urejeno dokumentacijo o učencih, spremljanje ponavljavcev, sodelovanje z učitelji pri urejanju socialnih odnosov v razredih, zagotavljanje varnega socialnega okolja itn.),
  • Šolska vzgoja, klima in red (sodelovanje pri preventivnih dejavnostih, organizacija in vodenje prostovoljnega dela učencev, predavanja za starše itn.),
  • Telesni, osebni in socialni razvoj učencev (usmerjanje in spremljanje otrok s posebnimi potrebami in otrok z učnimi težavami, dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami, sodelovanje s starši otrok z učnimi težavami in s starši otrok s posebnimi potrebami, svetovanje staršem pri vzgojni in učni problematiki, evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev itn.),
  • Socialno-ekonomske stiske učencev in njihovih družin (subvencioniranje v naravi, sodelovanje v komisiji za socialna vprašanja itn.),
  • Sodelovanje z zunanjimi institucijami in drugimi strokovnimi delavci (sodelovanje s centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi, policijo, Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje itn.
cross Skip to content