Projekti

PROJEKTI

Učitelji nenehno iščemo nove poti in drugačne načine dela z učenci. Ustvarjanje krajših projektov je postalo stalna oblika spodbujanja in razvijanja inovacijskih dejavnosti pri učencih na naši šoli.

Erasmus + projekt: Aktivno državljanstvo

V šolskem letu 2021/2022 se bo zaključil mednarodni Erasmus+ projekt z naslovom YOUNG STUDENTS AS POLITICAL GAME CHANGERS DEVELOPING AN EASY-TO-USE MODEL FOR SECONDARY SCHOOLS TO HELP ENGAGE YOUNG STUDENTS IN POLITICS BASED ON THEIR OWN INTERESTS AND THEIR 21ST CENTURY CULTURE, v katerega so poleg naše šole vključene še organizacije iz Litve, Poljske, Španije, Grčije in Turčije. Projekt skuša z inovativnimi metodami vzpodbuditi mladostnike, da se kot aktivni državljani vključujejo v reševanje lokalnih in globalnih izzivov. Osrednje vodilo je angažiranost mladih za aktivno državljanstvo, demokracijo in evropske vrednote.

Evropski teden mobilnosti in Pešbus

»Živi zdravo. Potuj trajnostno.« je slogan letošnjega evropskega tedna mobilnosti, ki se mu bomo med 16. in 22. septembrom 2021 pridružili tudi na naši matični in podružnični šoli. Do podružnične šole bo Pešbus vsak dan »vozil« izpred Kulturnega doma v Podnartu, do matične šole pa bo vsak dan »vozil« Pešbus iz Kamne Gorice. Ob dnevu brez avtomobila, 22. 9. 2021, se bomo lahko do obeh šol podali peš tudi iz ostalih smeri.  Hoja je tisti najmanj spektakularen način premikanja, ki je hkrati tudi najbolj naraven, najbolj zdrav in vedno znova presenetljivo sproščujoč. Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo v veliki meri spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov. Zato bomo septembra slavili hojo. Pridružite se nam!  

Inovativna pedagogika 1:1

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so na novo opredeljene vloge vseh deležnikov: učencev, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT. Projekt inovativna učna okolja, podprta z IKT, v katerega je vključena tudi naša šola, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezuje učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev v učni proces. V šolskem letu 2021/22 bomo projekt izvajali v 9. b razredu.

Maraton pisanja apelov za človekove pravice

Po vsem svetu je svoboda ljudi ogrožena. Zagovorniki človekovih pravic so zaprti zgolj zato, ker so izrazili svoje mnenje. Protestnike mučijo in po krivem zapirajo. Begunci se trudijo preživeti, namesto da bi jim ponudili varno zavetje. Vsako leto je december v znamenju Maratona pisanja apelov, kjer po vsem svetu pišemo apele in solidarnostna sporočila za ogrožene posameznike in skupine. Tudi v letošnjem šolskem letu bodo v sodelovanju z Amnesty International Slovenije apele pisali naši učenci predmetne stopnje. Pisma, besede in dejanja vršijo pritisk na odločevalce, naj nemudoma ukrepajo. Z našo pomočjo bodo oblasti odgovarjale, zaporniki vesti bodo izpuščeni, več ljudi bo živelo svobodno in varno.

Noč z Andersenom

Noč z Andersenom je prireditev, pravzaprav praznovanje mednarodnih razsežnosti, ki poteka ob mednarodnem dnevu knjig za otroke in rojstnem dnevu H. C. Andersena po knjižnicah in osnovnih šolah. Vsako leto je izbrana druga Andersenova pravljica, ki je podlaga za umetniške, družabne, gibalne in druge dejavnosti na dogodku. Noči z Andersenom se bodo lahko udeležili vsi učenci od 3. do 9. razreda, ki bodo do 20. marca opravili Finžgarjevo bralno značko.

Obogateno učenje tujih jezikov

V šolskem letu 2021/22 bo naša OŠ četrto leto v sodelovanju z Zavodom za obogateno učenje tujih jezikov učencem zadnje triade nudila 4 ure tedensko obogatene ure angleškega jezika. Ure bosta skupaj izvajala naša učiteljica angleškega jezika in rojeni govorec angleškega jezika Paul Asher. Te ure pouka so izvrstna priložnost za širjenje medkulturne kompetence, za avtentično učenja angleškega jezika in za še bolj pester izbor metod dela, ker isto skupino učencev istočasno poučujeta dva učitelja. Ta nadstandard nam omogoča Občina Radovljica, ki nam za delo naravnega govorca zagotavlja potrebna finančna sredstva.

Odkrivajmo Lipniško dolino

Celoletni projekt vodi Fundacija za razvoj Lipniške doline. V projektu bo letos že tretje leto sodelovala tudi naša šola. Letošnja tema je Oblačilna kultura v Lipniški dolini nekoč in danes. V projektu bodo sodelovali učenci tretje triade.

Pasavček

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček. Vsebinsko se akcija navezuje tudi na aktivnosti v okviru širše akcije Varnostni pas, ki teče v okviru Nacionalnega programa prometne varnosti pod okriljem Ministrstva za promet. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga slogan Red je vedno pas pripet jasno sporoča. Projekt temelji na pozitivni spodbudi, saj nagrajujemo otroke, ki so aktivni v projektnem delu in so v osebnem avtomobilu pripeti. Tekom šolskega leta bomo izvajli različne dejavnosti, namenjene ozaveščanju varne rabe varnostnega pasu ter varnosti v prometu.

Policist na obisku

V letošnjem šolskem letu bo vsak razred obiskal policist s policijske postaje Radovljica. Policist bo glede na razred obravnaval naslednje teme: prometna varnost, vandalizem, vrstniško nasilje, nasilje v družini, droge, neznanci, varnost na spletu, pirotehnika, kraje, varnost osebne lastnine, varnost na kopališču, varnost na smučišču, varno s kolesom, varnost pešcev, kazenska odgovornost mladoletnikov, delo policista, itd.

Rastem s knjigo

Gre za nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Cilj projekta je osnovnošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic, ki je, mimogrede, brezplačno. V okviru projekta bodo sedmošolci obiskali Knjižnico A. T. Linharta v Radovljici.

Rekreativni odmor

Rekreativni odmori potekajo skozi celotno šolsko leto in jih uvajamo kot sestavni del
pouka na šoli. Naloga učiteljev ni le tehnična izvedba rekreativnega odmora v telovadnici
oziroma izven nje, ampak tudi motiviranje in izvedba posameznih vaj in nalog, ki jih
lahko izvedejo tudi med šolskimi urami. Učitelji sami presodijo, kdaj so učenci preutrujeni
in temu primerno ukrepajo. Rekreativni odmori v telovadnici potekajo po predvidenem
urniku od ponedeljka do petka od 11.00 do 11.10 ure v veliki telovadnici, ob ugodnem
vremenu tudi na šolskem dvorišču, kjer imajo učenci možnost igranja košarke, malega
nogometa, odbojke, badmintona, plesa …

Shema šolskega sadja in zelenjave

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom Shema šolskega sadja (SŠS). Gre za promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Evropska unija je državam članicam namenila določena finančna sredstva za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Namen in cilji projekta SŠS so: spodbujanje zdravega prehranjevanja pri otrocih in mladih s čim pogostejšim uživanjem sadja in zelenjave, zagotovitev trajnega povečanja sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov, omogočanje enakih možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave vsem otrokom in mladostnikom v EU, preprečevanje naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladih, povezati lokalne pridelovalce z uporabniki. Na naši šoli bomo Shemo šolskega sadja izvajal skozi vse šolsko leto. Več informacij o shemi šolskega sadja najdete na spletni strani: www.shemasolskegasadja.si.

Skupnost šol biosfernega območja Julijske Alpe

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe je prva tovrstna povezava osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu in na tako izredno pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe. Skupnost šol vključuje 38 osnovnih šol. Povezuje več kot 7.000 osnovnošolcev ter ravnateljev in učiteljev v skrbi za Triglavski narodni park in njegovo vplivno območje.

Skupnosti smo se pridružili, ker želimo biti del prizadevanj za trajnostni razvoj območja Julijskih Alp in ker želimo učence vzgojiti v odgovorne osebnosti, ki bodo znale skrbeti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine naše domovine.

Članstvo Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe članicam omogoča:

 • 1 brezplačno naravoslovno delavnico letno,
 • brezplačno udeležbo na poletnem taboru za 1 učenca,
 • brezplačne strokovne ekskurzije za učence in učitelje in
 • uporabo brezplačnih učnih gradiv.

Šolski parlament

Šolski parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. Cilji programa so:

 • uresničevanje mednarodnih konvencij, zlasti Konvencije ZN o otrokovih pravicah;
 • vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter multikulturnost, kar je temeljnega pomena za »promocijo« vrednot človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti ter za zavest o skupnih vrednotah kot so npr. spoštovanje razlik, strpnosti in razumnega dialoga;
 • nudenje možnosti mladim za aktivno obliko participacije v družbi, s čimer aktivno sodelujejo in vplivajo na odločitve odraslih; mladi s tem pridobijo socialne veščine, izkušnje, znanje in si oblikujejo pozitivno samopodobo, itd.;
 • »okrepitev glasu« otrok (glas otrok naj se sliši);
 • razvijanje komunikacijskih spretnosti (nenasilna komunikacija kot vzgoja za strpnost);
 • razvijanje sodelovalne kulture;
 • razvijanje sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti;
 • usmerjanje učencev v samostojno sporočanje, vrednotenje, iskanje in povezovanje informacij;
 • spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja;
 • razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega okolja.

Tema letošnjega Šolskega parlamenta je Moja poklicna prihodnost.

Teden otroka

Teden otroka bo pod geslom Razigran uživaj dan od 4. do 8. oktobra. V tednu otroka bomo organizirali različne prostočasne in razvedrilne dejavnosti za učence v povezavi z danim sloganom.

Teden pisanja z roko

Teden pisanja z roko je še bolj privlačen zaradi trenutnih razmer, ki nas vse bolj potiskajo v tipkanje. Ker je pisanje z roko ključno za razvoj in kondicijo možganov vse od najmlajših otrok do ljudi v zrelih letih, se bomo tudi na naši šoli priključili Tednu pisanja z roko.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi v letošnjem letu bomo obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti otroke o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se mu že vrsto let priključuje tudi naša šola.

Varno na kolesu

Učenci 5. razreda bodo sodelovali v projektu Varno na kolesu, ki poteka v okviru štirih sklopov nalog, s pomočjo katerih bomo na ustvarjalen in inovativen način odkrivali nevarne cestne odseke v našem kraju, se učili o pomembnosti upoštevanja prometnih predpisov in o prometnih znakih, spoznavali, kako pomembna je ustrezna kolesarska oprema. Pripravljali bomo tudi kolesarski kotiček, ki ga bomo sproti dopolnjevali in spreminjali.

Varno in spodbudno učno okolje

Projekt Zavoda RS za šolstvo je triletni projekt, ki temelji na usposabljanja timov in
vmesnih aktivnostih s kolektivom, ki do konca usposabljanja privedejo do strategije
varnega in spodbudnega učnega okolja, ki se oblikuje na ravni šole in umesti v letni
delovni načrt. V nadaljnjih dveh letih se na šoli izvajajo razne aktivnosti tako z učenci kot
na ravni kolektiva z namenom sistematičnega zagotavljanja varnega in spodbudnega
učnega in delovnega okolja, prilagojenega specifičnim potrebam in značilnostim naše
šole. Ves čas bo potekalo tudi smiselno povezovanje in medsebojna izmenjava
usposabljanja in izkušenj z ostalimi šolami v Sloveniji, ki so vključene v projekt.

Varno s soncem

Projektu Varno s soncem smo se priključili v aprilu 2022. Namen projekta je otroke,
posredno pa tudi odrasle, opozoriti na posledice škodljivega delovanja sončnih žarkov in
hkrati ozaveščati, da je pravilna zaščita pred soncem pomembna.

Na šoli smo oblikovali tim, ki se usposablja in svoje znanje prenaša na kolektiv. Osrednje
teme projekta so: psihosocialni odnosi, čustveno in socialno učenje, neželeno vedenje in
nasilje ter podpiranje procesov v kolektivu in načrtovanje na ravni pouka in šole.

Zdrava šola

Zdrava šola je projekt, ki ga izvajamo pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju za učence, učitelje in starše. Letošnja rdeča nit delovanja slovenske mreže zdravih šol je Mi vsi za lepši in boljši jutri, čas za nas. Sledili bomo ciljem Zdrave šole in jih uresničevali skozi različne projekte in dejavnosti: evropski teden mobilnosti, ločeno zbiranje odpadnih materialov, dan brez avtomobila, shema šolskega sadja in zelenjave, rekreativni odmori, prostovoljstvo, varnost v prometu, kuharska tekmovanja, šolski vrt, solidarnostne akcije, odmori za sprostitev, obeleževanje svetovnih in mednarodnih dni, povezanih s cilji Zdrave šole.

Naziv operacije: React-EU – IKT za VIZ
Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana
Obdobje izvajanja operacije: 2021, 2022, 2023
Cilji programa: Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.
Projekt React-EU – IKT za VIZ bo v letu 2021 poglavitni vir sredstev za zagotavljanje opreme IKT za VIZ.
Naložbo v celoti financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajal ga bo Arnes po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

cross