Projekti

PROJEKTI

Učitelji nenehno iščemo nove poti in drugačne oblike dela z učenci. Ustvarjanje krajših, pa tudi večletnih projektov je postalo stalna oblika spodbujanja in razvijanja inovativnih dejavnosti pri učencih na naši šoli.

 

Evropski teden mobilnosti

Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo z različnimi aktivnostmi pridružili Evropskemu tednu mobilnosti. V tednu od 18. do 22. septembra bomo organizirali Pešbus:

 • na matični šoli na relaciji Kamna Gorica–OŠ Staneta Žagarja Lipnica,
 • na podružnični šoli Ovsiše pa od Kulturnega doma v Podnartu do PŠ Ovsiše.

 

Ob dnevu brez avtomobila (22. 9. 2023) bomo organizirali iz vseh vasi (Kamna Gorica, Kropa, Dobrava, Brezovica, Zaloše, Podnart, Ovsiše, Češnjica, Poljšica) peš prihod v šolo.

V sodelovanju z ekipo projekta Life Spodbujamo e-krožno bodo 18. septembra učenci zadnje triade pred šolo obiskali ozaveščevalno vozilo E-transformer 2.0. V vozilu si bodo učenci ogledali kratek animiran video o krožnem gospodarstvu, muzej aparatov iz naše bližnje in daljne preteklosti, primere trajnih magnetov in proces njihove reciklaže, prisluhnili kratkemu predavanju o krožnem gospodarstvu in se pomerili v retro računalniških igricah.

 

Organizirali bomo tudi zbiralno akcijo starih še delujočih aparatov.

         

Noč z Andersenom

Noč z Andersenom je prireditev, pravzaprav praznovanje mednarodnih razsežnosti, ki poteka ob mednarodnem dnevu knjig za otroke in rojstnem dnevu H. C. Andersena po knjižnicah in osnovnih šolah. Vsako leto je izbrana druga Andersenova pravljica, ki je podlaga za umetniške, družabne, gibalne in druge dejavnosti na dogodku. Noči z Andersenom se bodo lahko udeležili vsi učenci od 3. do 9. razreda, ki bodo do 20. marca opravili Finžgarjevo bralno značko.

Obogateno učenje tujih jezikov

V šolskem letu 2021/22 bo naša OŠ četrto leto v sodelovanju z Zavodom za obogateno učenje tujih jezikov učencem zadnje triade nudila 4 ure tedensko obogatene ure angleškega jezika. Ure bosta skupaj izvajala naša učiteljica angleškega jezika in rojeni govorec angleškega jezika Paul Asher. Te ure pouka so izvrstna priložnost za širjenje medkulturne kompetence, za avtentično učenja angleškega jezika in za še bolj pester izbor metod dela, ker isto skupino učencev istočasno poučujeta dva učitelja. Ta nadstandard nam omogoča Občina Radovljica, ki nam za delo naravnega govorca zagotavlja potrebna finančna sredstva.

Pasavček

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček. Vsebinsko se akcija navezuje tudi na aktivnosti v okviru širše akcije Varnostni pas, ki teče v okviru Nacionalnega programa prometne varnosti pod okriljem Ministrstva za promet. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga slogan Red je vedno pas pripet jasno sporoča. Projekt temelji na pozitivni spodbudi, saj nagrajujemo otroke, ki so aktivni v projektnem delu in so v osebnem avtomobilu pripeti. Tekom šolskega leta bomo izvajali različne dejavnosti, namenjene ozaveščanju varne rabe varnostnega pasu ter varnosti v prometu.

Policist na obisku

V letošnjem šolskem letu bo vsak razred obiskal policist s policijske postaje Radovljica. Policist bo glede na razred obravnaval naslednje teme: prometna varnost, vandalizem, vrstniško nasilje, nasilje v družini, droge, neznanci, varnost na spletu, pirotehnika, kraje, varnost osebne lastnine, varnost na kopališču, varnost na smučišču, varno s kolesom, varnost pešcev, kazenska odgovornost mladoletnikov, delo policista, itd.

Rastem s knjigo

Gre za nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Cilj projekta je osnovnošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic, ki je, mimogrede, brezplačno. V okviru projekta bodo sedmošolci obiskali Knjižnico A. T. Linharta v Radovljici.

Rekreativni odmor

Rekreativni odmori potekajo skozi celotno šolsko leto in jih uvajamo kot sestavni del
pouka na šoli. Naloga učiteljev ni le tehnična izvedba rekreativnega odmora v telovadnici
oziroma izven nje, ampak tudi motiviranje in izvedba posameznih vaj in nalog, ki jih
lahko izvedejo tudi med šolskimi urami. Učitelji sami presodijo, kdaj so učenci preutrujeni
in temu primerno ukrepajo. Rekreativni odmori v telovadnici potekajo po predvidenem
urniku od ponedeljka do petka od 11.00 do 11.10 ure v veliki telovadnici, ob ugodnem
vremenu tudi na šolskem dvorišču, kjer imajo učenci možnost igranja košarke, malega
nogometa, odbojke, badmintona, plesa …

Shema šolskega sadja in zelenjave

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom Shema šolskega sadja (SŠS). Gre za promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Evropska unija je državam članicam namenila določena finančna sredstva za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Namen in cilji projekta SŠS so: spodbujanje zdravega prehranjevanja pri otrocih in mladih s čim pogostejšim uživanjem sadja in zelenjave, zagotovitev trajnega povečanja sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov, omogočanje enakih možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave vsem otrokom in mladostnikom v EU, preprečevanje naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladih, povezati lokalne pridelovalce z uporabniki. Na naši šoli bomo Shemo šolskega sadja izvajal skozi vse šolsko leto. Več informacij o shemi šolskega sadja najdete na spletni strani: www.shemasolskegasadja.si.

Skupnost šol biosfernega območja Julijske Alpe

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe je prva tovrstna povezava osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja v tako velikem obsegu in na tako izredno pomembnem območju, kot sta Triglavski narodni park in Biosferno območje Julijske Alpe. Skupnost šol vključuje 38 osnovnih šol. Povezuje več kot 7.000 osnovnošolcev ter ravnateljev in učiteljev v skrbi za Triglavski narodni park in njegovo vplivno območje.

Skupnosti smo se pridružili, ker želimo biti del prizadevanj za trajnostni razvoj območja Julijskih Alp in ker želimo učence vzgojiti v odgovorne osebnosti, ki bodo znale skrbeti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine naše domovine.

Članstvo Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe članicam omogoča:

 • 1 brezplačno naravoslovno delavnico letno,
 • brezplačno udeležbo na poletnem taboru za 1 učenca,
 • brezplačne strokovne ekskurzije za učence in učitelje in
 • uporabo brezplačnih učnih gradiv.

Mesečni novinčki šol Biosferskega območja Julijske Alpe

Šolski parlament

Šolski parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. Cilji programa so:

 • uresničevanje mednarodnih konvencij, zlasti Konvencije ZN o otrokovih pravicah;
 • vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter multikulturnost, kar je temeljnega pomena za »promocijo« vrednot človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti ter za zavest o skupnih vrednotah kot so npr. spoštovanje razlik, strpnosti in razumnega dialoga;
 • nudenje možnosti mladim za aktivno obliko participacije v družbi, s čimer aktivno sodelujejo in vplivajo na odločitve odraslih; mladi s tem pridobijo socialne veščine, izkušnje, znanje in si oblikujejo pozitivno samopodobo …
 • »okrepitev glasu« otrok (glas otrok naj se sliši);
 • razvijanje komunikacijskih spretnosti (nenasilna komunikacija kot vzgoja za strpnost);
 • razvijanje sodelovalne kulture;
 • razvijanje sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti;
 • usmerjanje učencev v samostojno sporočanje, vrednotenje, iskanje in povezovanje informacij;
 • spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja;
 • razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega okolja.

Tema letošnjega Šolskega parlamenta je Duševno zdravje otrok in mladih.

Teden otroka

Tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal od 2. do 8. oktobra, je »Zakaji in zatoji radovednosti. Radovednost pomeni zanimanje za različne stvari. Vodi nas k odkrivanju sveta okoli nas in raziskovanju znanja. Ko smo radovedni, začnemo raziskovati tisto, kar nas zanima. Z radovednostjo napredujemo, prihajamo do novega znanja, novih izkušenj in spoznanj. Otroci kažejo radovednost s spraševanjem ter željo po odkrivanju nečesa novega. Skozi igrivo raziskovanje zadovoljijo svojo radovednost in jo na ta način razvijajo. Otroci niso zaznamovani s predsodki, domnevami ali zgodovinskim okvirom, ki lahko razblini to, kar opazujejo in spoznavajo. Radovednost pomaga otrokom odkrivati in razumeti svet.

Teden pisanja z roko

Teden pisanja z roko je še bolj privlačen zaradi trenutnih razmer, ki nas vse bolj potiskajo v tipkanje. Pisava je edinstven spomin človeštva, je neponovljiva, je unikaten del identitete vsakega posameznika.

»Povej mi kaj lepega, ne ne, raje mi napiši kaj lepega, saj pisana beseda ostane. Ne le da ostane, prav lepo poboža.«

»Se bom potrudil, saj bi te rad pobožal tudi z besedo.«

»Hvala.«

Pisanje z roko vpliva na številna področja, med drugimi tudi na izboljšanje kakovosti naših čustev in občutka za lepo. Zanimivo je, da se to ne dogaja med pritiskanjem na tipke. Več ko pišemo, bolj tekoče je pisanje, lepše ko pišemo, lažje in prijetneje je branje. Projektu se bomo tudi letos pridružili z različnimi aktivnostmi.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi v letošnjem letu bomo obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti otroke o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se mu že vrsto let priključuje tudi naša šola.

Varno na kolesu

Učenci 5. razreda bodo sodelovali v projektu Varno na kolesu, ki poteka v okviru štirih sklopov nalog, s pomočjo katerih bomo na ustvarjalen in inovativen način odkrivali nevarne cestne odseke v našem kraju, se učili o pomembnosti upoštevanja prometnih predpisov in o prometnih znakih, spoznavali, kako pomembna je ustrezna kolesarska oprema. Pripravljali bomo tudi kolesarski kotiček, ki ga bomo sproti dopolnjevali in spreminjali.

Zdrava šola

Zdrava šola je projekt, ki ga izvajamo pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju za učence, učitelje in starše. Letošnja rdeča nit delovanja slovenske mreže zdravih šol je Mi vsi za lepši in boljši jutri, čas za nas. Sledili bomo ciljem Zdrave šole in jih uresničevali skozi različne projekte in dejavnosti: evropski teden mobilnosti, ločeno zbiranje odpadnih materialov, dan brez avtomobila, shema šolskega sadja in zelenjave, rekreativni odmori, prostovoljstvo, varnost v prometu, kuharska tekmovanja, šolski vrt, solidarnostne akcije, odmori za sprostitev, obeleževanje svetovnih in mednarodnih dni, povezanih s cilji Zdrave šole.

Naziv operacije: React-EU – IKT za VIZ
Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana
Obdobje izvajanja operacije: 2021, 2022, 2023
Cilji programa: Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.
Projekt React-EU – IKT za VIZ bo v letu 2021 poglavitni vir sredstev za zagotavljanje opreme IKT za VIZ.
Naložbo v celoti financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajal ga bo Arnes po pooblastilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

IR optika 2
Naziv operacije: Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika 2

Cilji programa: Namen projekta IR optika 2 je vzpostaviti optične povezave pri čim več javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki še nimajo lastne optične povezave in pri tistih zavodih, ki uporabljajo optične povezave, vendar zanje plačujejo visoke stroške zakupa. Skupna vrednost programa znaša 5.900.000 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.836.065,57 €.

Obrazložitev vloge Evropske unije: Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

cross Skip to content