Svet zavoda

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE

UPRAVITELJ ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole. Predstavniki ustanovitelja:

 • Tea Beton,
 • Andrej Potočnik,
 • Dalibor Šolar.

Predstavniki šole:

 • Maja Cimerman Franjić,
 • Breda Gašperin,
 • Marjeta Koselj,
 • Urška Šimnic Novak (predsednica Sveta šole),
 • Saša Valjavec.

Predstavniki staršev:

 • Julija Erman,
 • Andreja Fister,
 • Lea Murko.

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV

Predstavnike Sveta staršev za vsako oddelčno skupnost izberejo starši na prvem roditeljskem sestanku v septembru.


Zapisniki

cross Skip to content