Šolski sklad

V OŠ Staneta Žagarja Lipnica deluje Šolski sklad OŠ Staneta Žagarja Lipnica, katerega dejavnosti so usmerjene v pridobivanje sredstev iz donacij, prispevkov staršev, zaposlenih, občanov, zapuščin, zbiranja starega papirja in drugih virov za namen financiranja dejavnosti in potreb, ki niso sestavina rednega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva iz sklada so namenjena za zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega dela v šoli in kakovostnejše bivanje učencev v šoli. Pridobljena sredstva se lahko uporabijo za nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad upravlja Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Staneta Žagarja Lipnica, ki ga imenuje Svet šole. Sestavljajo ga trije predstavniki šole (Mojca Brezovec, Vilma Kravanja Gosnik, Katarina Perič) in štirje predstavniki staršev (Andrej Zupan, Anže Šanca, Andrej Rožič in Janja Žiberna). Predsednica UO sklada je Mojca Brezovec. Mandatno obdobje sedanjim članicam Upravnega odbora se zaključi z novembrom 2024.

Sklad zbira finančna sredstva na podračunu šole odprtem pri Upravi za javna plačila Kranj: št. računa je 01302-6030677336. Ob enotnem podračunu Šolskega sklada je odprt sklic na številko 291034.

Obrazci

Vloga za dodelitev sredstev SŠ starši

cross Skip to content