Vizitka

PODATKI O ŠOLI

IME IN SEDEŽ ŠOLE

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica Lipnica 12, 4245 Kropa    
Ravnatelj: Boštjan Kališnik
Pomočnik ravnateljice: Denis Kaltenekar
Tajnica: Silvana Ahačič
Računovodkinja: Irena Bertoncelj
Svetovalni delavci: Katja Nastran
Maja Cimerman Franjić
David Kebler
Marija Marenk
   
Telefonske številke  
Tajništvo: 04 533 71 00
Ravnateljica: 04 533 71 01
Pomočnik ravnateljice: 04 533 71 11
Računovodstvo: 04 533 71 02
Svetovalna služba: 04 533 71 09
Zbornica: 04 533 71 03
Kuhinja: 04 533 71 05
Knjižnica: 04 533 71 07
Zobna ambulanta: 04 533 71 06
Pedagoginja: 04 533 71 10
   
Elektronski naslovi  
Spletna stran: https://www.os-lipnica.si
E-pošta: os-lipnica@guest.arnes.si bostjan.kalisnik@os-lipnica.si

 PODRUŽNICA

Podružnična šola Ovsiše Ovsiše 56 4244 Podnart    
Pedagoški vodja: Vilma Kravanja - Gosnik
Telefon: 041 786 730

PODATKI O USTANOVITELJU

Ustanoviteljica Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica je Občina Radovljica s sedežem na: Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

 


ŠOLSKI OKOLIŠ

V odloku akta o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Staneta Žagarja Lipnica z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 27/1996) obsega šolski okoliš, iz katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v to šolo, naslednja naselja:

 • Kamna Gorica,
 • Kropa, Brezovica,
 • Lipnica, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava, Zgornja Dobrava, Mišače,
 • Podnart, Češnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Poljšica pri Podnartu, Prezrenje, Rovte in Zaloše.

Šola ima za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah in zaradi velikosti okoliša podružnico na Ovsišah, kjer se odvija program od 1. do 5. razreda. Šolski okoliš podružnice obsega naselja:

 • Podnart, Češnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Poljšica pri Podnartu, Prezrenje, Rovte in Zaloše.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA, DOLOČENEGA Z AKTOM O USTANOVITVI, V OKVIRU KATEREGA ŠOLA PREVZEMA ODGOVORNOST ZA UČENCE

Glej 5. člen Hišnega reda, ki je objavljen na spletni strani šole.

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE

UPRAVITELJ ŠOLE

Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

Predstavniki ustanovitelja:

 • Tea Beton,
 • Andrej Potočnik,
 • Dalibor Šolar.

Predstavniki šole:

 • Maja Cimerman Franjić,
 • Breda Gašperin,
 • Marjeta Koselj,
 • Urška Šimnic Novak (predsednica Sveta šole),
 • Saša Valjavec.

Predstavniki staršev:

 • Julija Erman,
 • Andreja Fister,
 • Lea Murko.

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV

Predstavnike Sveta staršev za vsako oddelčno skupnost izberejo starši na prvem roditeljskem sestanku v septembru.


POOBLAŠČENEA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki o zavezancu

Naziv pravne osebe Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
Naslov Lipnica 12, 4245 Kropa
Matična št. 5087333000

Podatki o pooblaščeni osebi

Ime in priimek dr. Klemen Pohar
Delovno mesto Imenovan DPO (po pogodbi)
Elektronski naslov dpo@narus.si
Telefon 031 352 669
cross Skip to content