Obvestila svetovalne službe

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

V šolskem letu 2023/2024 so v šolski svetovalni službi zaposleni psihologinja Katja Nastran, psiholog David Kebler, pedagoginja Maja Cimerman Franjić in specialna pedagoginja Marija Marenk. V skladu z veljavnimi standardi in normativi svetovalni delavci skrbijo za kakovostno svetovalno delo, svetovanje učencem in staršem ter sodelujejo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Psihologinja Katja Nastran v šolskem letu 2023/2024 dela s skrajšanim delovnim časom, in sicer ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.00–15.00. Psiholog David Kebler in pedagoginja Maja Cimerman Franjić sta na šoli prisotna vsak dan od 7. do 15. ure.

Dodatna strokovna pomoč

V šolskem letu 2023/24 bo dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami, ki jim po odločbi o usmeritvi pripada dodatna strokovna pomoč, koordinirala specialna pedagoginja Marija Marenk. Na šoli bo prisotna vsak ponedeljek, sredo in petek od 7. do 15. ure. Za starše je dosegljiva po predhodnem dogovoru preko telefona ali po elektronski pošti. Na šoli bo v okviru individualne ali skupinske pomoči delala tudi z učenci z učnimi težavami (brez odločbe o usmeritvi), in sicer med ali po pouku po vnaprej dogovorjenem urniku.

Dodatno strokovno pomoč bodo v šolskem letu 2023/24 izvajali Marija Marenk, Katja Nastran, Maja Cimerman Franjić, David Kebler ter mobilna specialna pedagoginja Monika Stojko z OŠ Antona Janše Radovljica.

Kontakti šolske svetovalne službe:

 • Katja Nastran: 04 533 71 09, katja.nastran@os-lipnica.si
 • David Kebler: 04 533 71 09, david.kebler@os-lipnica.si
 • Maja Cimerman Franjić: 04 533 71 10, maja.cimerman@os-lipnica.si
 • Marija Marenk: 04 533 71 09, marija.marenk@os-lipnica.si

Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih področjih:

 • Učenje in poučevanje (učenje učnih strategij, sodelovanje z razredniki, pomoč pri reševanju različnih problemov v razrednih skupnostih, sodelovanje s starši itn.),
 • Poklicna orientacija – izvaja David Kebler (pomoč učencem pri odkrivanju njihovih poklicnih interesov, informiranje učencev in staršev o posameznih poklicih in srednjih šolah, poklicno svetovanje, vpis v srednje šole, informiranje o štipendijah itn.),
 • Šolanje (vpis v prvi razred, urejanje prepisov, urejanje matične knjige in skrb za urejeno dokumentacijo o učencih, spremljanje ponavljavcev, sodelovanje z učitelji pri urejanju socialnih odnosov v razredih, zagotavljanje varnega socialnega okolja itn.),
 • Šolska vzgoja, klima in red (sodelovanje pri preventivnih dejavnostih, organizacija in vodenje prostovoljnega dela učencev, predavanja za starše itn.),
 • Telesni, osebni in socialni razvoj učencev (usmerjanje in spremljanje otrok s posebnimi potrebami in otrok z učnimi težavami, dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami, sodelovanje s starši otrok z učnimi težavami in s starši otrok s posebnimi potrebami, svetovanje staršem pri vzgojni in učni problematiki, evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev itn.),
 • Socialno-ekonomske stiske učencev in njihovih družin (subvencioniranje šole v naravi, sodelovanje v komisiji za socialna vprašanja itn.),
 • Sodelovanje z zunanjimi institucijami in drugimi strokovnimi delavci (sodelovanje s centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi, policijo, Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje itn.
cross Skip to content