Projekti

Erasmus +
Naša šola se skupaj s partnerji iz Litve, Poljske, Španije, Grčije in Turčije v šolskem letu 2019/2020 vključuje v dvoletni projekt ERASMUS+ z naslovom YOUNG STUDENTS AS POLITICAL GAME CHANGERS DEVELOPING AN EASY-TO-USE MODEL FOR SECONDARY SCHOOLS TO HELP ENGAGE YOUNG STUDENTS IN POLITICS BASED ON THEIR OWN INTERESTS AND THEIR 21ST CENTURY CULTURE. Projekt bo skušal z inovativnimi metodami vzpodbuditi mladostnike, da se kot aktivni državljani vključujejo v reševanje lokalnih in globalnih izzivov. Osrednje vodilo bo, kako mlade angažirati za aktivno državljanstvo, demokracijo in evropske vrednote.

Evropski teden mobilnosti in dan brez avtomobila
GREMO PEŠ! je slogan letošnjega evropskega tedna mobilnosti, ki se mu bomo med 16. in 20. septembrom 2019 pridružili tudi na naši matični in podružnični šoli. Do podružnične šole bo Pešbus vsak dan »vozil« s Češnjice, s Poljšice in izpred kulturnega doma Podnart, do matične šole pa bo vsak dan »vozil« Pešbus iz Kamne Gorice. Ob dnevu brez avtomobila, 19. 9. 2019, se bomo lahko do šole podali peš tudi iz ostalih smeri.

Hoja je tisti najmanj spektakularen način premikanja, ki je hkrati tudi najbolj naraven, najbolj zdrav in vedno znova presenetljivo sproščujoč. Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo v veliki meri spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov. Zato bomo septembra slavili hojo. Pridružite se nam!

Inovativna pedagogika 1:1
Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so na novo opredeljene vloge vseh deležnikov: učencev, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT. Projekt inovativna učna okolja, podprta z IKT, v katerega je vključena tudi naša šola, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezuje učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev v učni proces.

Maraton pisanja apelov za človekove pravice
Po vsem svetu je svoboda ljudi ogrožena. Zagovorniki človekovih pravic so zaprti zgolj zato, ker so izrazili svoje mnenje. Protestnike mučijo in po krivem zapirajo. Begunci se trudijo preživeti, namesto da bi jim ponudili varno zavetje. Vsako leto je december v znamenju Maratona pisanja apelov, kjer po vsem svetu pišemo apele in solidarnostna sporočila za ogrožene posameznike in skupine. Tudi v letošnjem šolskem letu bodo v sodelovanju z Amnesty International Slovenije apele pisali naši učenci predmetne stopnje. Pisma, besede in dejanja vršijo pritisk na odločevalce, naj nemudoma ukrepajo. Z našo pomočjo bodo oblasti odgovarjale, zaporniki vesti bodo izpuščeni, več ljudi bo živelo svobodno in varno.

Noč z Andersenom
Noč z Andersenom je prireditev, pravzaprav praznovanje mednarodnih razsežnosti, ki poteka ob mednarodnem dnevu knjig za otroke in rojstnem dnevu H. C. Andersena po knjižnicah in osnovnih šolah. Vsako leto je izbrana druga Andersenova pravljica, ki je podlaga za umetniške, družabne, gibalne in druge dejavnosti na dogodku. Noči z Andersenom se bodo lahko udeležili vsi učenci od 3. do 9. razreda, ki bodo do 20. marca opravili Finžgarjevo bralno značko.

Obogateno učenje tujih jezikov
V šolskem letu 2019/20 bo naša OŠ prvič v sodelovanju Z Zavodom za obogateno učenje tujih jezikov učencem zadnje triade nudila 4 ure tedensko obogatene ure angleškega jezika. Te ure bosta skupaj izvajala naša učiteljica angleškega jezika in rojeni govorec angleškega jezika Paul Asher. Te ure pouka bodo izvrstna priložnost za širjenje medkulturne kompetence, avtentičnega učenja angleškega jezika in še bolj pester izbor metod dela, ker bosta isto skupino učencev istočasno poučevala dva učitelja. Ta nadstandard nam omogoča Občina Radovljica, ki nam za delo naravnega govorca zagotavlja potrebna finančna sredstva.

Odkrivajmo Lipniško dolino
Celoletni projekt vodi Fundacija za razvoj Lipniške doline. V projektu bo sodelovala tudi naša šola. Naši učenci bodo odkrivali Lipniško dolino med urami pouka, urami podaljšanega bivanja in v svojem prostem času.

Pasavček
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki poteka v Sloveniji že trinajsto leto. Vsebinsko se akcija navezuje tudi na aktivnosti v okviru širše akcije Varnostni pas, ki teče v okviru Nacionalnega programa prometne varnosti pod okriljem Ministrstva za promet. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga slogan Red je vedno pas pripet jasno sporoča. Projekt temelji na pozitivni spodbudi, saj nagrajujemo otroke, ki so aktivni v projektnem delu in so v osebnem avtomobilu pripeti. Spomladi organiziramo tudi Pasavčkov dan, ko je celoten dan namenjen varni rabi varnostnega pasu ter varnosti v prometu.

Policist na obisku
V letošnjem šolskem letu bo vsak razred obiskal policist s policijske postaje Radovljica. Policist bo glede na razred obravnaval naslednje teme: prometna varnost, vandalizem, vrstniško nasilje, nasilje v družini, droge, neznanci, varnost na spletu, pirotehnika, kraje, varnost osebne lastnine, varnost na kopališču, varnost na smučišču, varno s kolesom, varnost pešcev, kazenska odgovornost mladoletnikov, delo policista, itd.

Rastem s knjigo
Gre za nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Cilj projekta je osnovnošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic, ki je, mimogrede, brezplačno. Sedmošolci letos ob obisku knjižnice A. T. Linharta v Radovljici prejmejo knjigo Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor.

Rekreativni odmor
na Ovsišah bomo v jutranjem varstvu in po malici čim večkrat odšli za kratek čas na igrišče, oziroma v prostor, namenjen rekreaciji. S tem bomo izpolnjevali potrebo po gibanju, pravilni drži in sprostitvi otrok med šolskim delom.

Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 16. novembra 2018, bomo obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti otroke o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se mu priključuje tudi naša šola.

Shema šolskega sadja in zelenjave
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom Shema šolskega sadja (SŠS). Gre za promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Evropska unija je državam članicam namenila določena finančna sredstva za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Namen in cilji projekta SŠS so: spodbujanje zdravega prehranjevanja pri otrocih in mladih s čim pogostejšim uživanjem sadja in zelenjave, zagotovitev trajnega povečanja sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov, omogočanje enakih možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave vsem otrokom in mladostnikom v EU, preprečevanje naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladih, povezati lokalne pridelovalce z uporabniki. Na naši šoli bomo Shemo šolskega sadja izvajal skozi vse šolsko leto. Več informacij o shemi šolskega sadja najdete na spletni strani: www.shemasolskegasadja.si.

Simbioza giba
Projekt je zasnovan na medgeneracijskem sodelovanju med šolo in lokalno skupnostjo. Preko celega leta bomo ob različnih dejavnostih vključevali starejše občane. Občasno bomo vključili stare starše naših učencev pri urah športa, športnih dnevih, planinskih pohodih in pri urejanju šolskega vrtička.

Šolski parlament
Šolski parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. Cilji programa so:

 • uresničevanje mednarodnih konvencij, zlasti Konvencije ZN o otrokovih pravicah;
 • vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter multikulturnost, kar je temeljnega pomena za »promocijo« vrednot človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti ter za zavest o skupnih vrednotah kot so npr. spoštovanje razlik, strpnosti in razumnega dialoga;
 • nudenje možnosti mladim za aktivno obliko participacije v družbi, s čimer aktivno sodelujejo in vplivajo na odločitve odraslih; mladi s tem pridobijo socialne veščine, izkušnje, znanje in si oblikujejo pozitivno samopodobo, itd.;
 • »okrepitev glasu« otrok (glas otrok naj se sliši);
 • razvijanje komunikacijskih spretnosti (nenasilna komunikacija kot vzgoja za strpnost);
 • razvijanje sodelovalne kulture;
 • razvijanje sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti;
 • usmerjanje učencev v samostojno sporočanje, vrednotenje, iskanje in povezovanje informacij;
 • spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja;
 • razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega okolja.

Tema letošnjega Šolskega parlamenta je Moja poklicna prihodnost.

Teden otroka
Teden otroka bo pod geslom Moje pravice potekal od 7. do 13. oktobra. Osredotočili se bomo na pomen otrokovih pravic. V tednu otroka bomo organizirali različne prostočasne in razvedrilne dejavnosti za učence.

Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 15. novembra 2019, bomo obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti otroke o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se mu priključuje tudi naša šola.

Varno na kolesu
Učenci 5. razreda bodo sodelovali v projektu Varno na kolesu, ki poteka v okviru štirih sklopov nalog, s pomočjo katerih bomo na ustvarjalen in inovativen način odkrivali nevarne cestne odseke v našem kraju, se učili o pomembnosti upoštevanja prometnih predpisov in o prometnih znakih, spoznavali, kako pomembna je ustrezna kolesarska oprema. Pripravljali bomo tudi kolesarski kotiček, ki ga bomo sproti dopolnjevali in spreminjali.

Zdrava šola
Zdrava šola je projekt, ki ga izvajamo pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju za učence, učitelje in starše. Letošnja rdeča nit delovanja slovenske mreže zdravih šol je usmerjena na dve področji, in sicer Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu ter Kako šola pristopi k preprečevanju zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi. Sledili bomo ciljem Zdrave šole in jih uresničevali skozi različne projekte in dejavnosti: evropski teden mobilnosti, ločeno zbiranje odpadnih materialov, dan brez avtomobila, shema šolskega sadja in zelenjave, rekreativni odmori, ozaveščanje o hrupu, prostovoljstvo, varnost v prometu, tek podnebne solidarnosti, kuharska tekmovanja, šolski vrt, solidarnostne akcije, odmori za sprostitev, obeleževanje svetovnih in mednarodnih dni, povezanih s cilji Zdrave šole.

PROJEKT VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE (VSUO)

Na šoli smo se v šolskem letu 2020/21 vključili v 3-letni projekt Zavoda RS za šolstvo Varno in spodbudno učno okolje. Projekt temelji na usposabljanja timov in vmesnih aktivnostih s kolektivom, ki do konca usposabljanja privedejo do strategije varnega in spodbudnega učnega okolja, ki se oblikuje na ravni šole in umesti v letni delovni načrt. V nadaljnjih dveh letih se na šoli izvajajo razne aktivnosti tako z učenci kot na ravni kolektiva z namenom sistematičnega zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega in delovnega okolja, prilagojenega specifičnim potrebam in značilnostim naše šole. Ves čas bo potekalo tudi smiselno povezovanje in medsebojna izmenjava usposabljanja in izkušenj  z ostalimi šolami v Sloveniji, ki so vključene v projekt.

Na šoli smo oblikovali tim, ki se usposablja in svoje znanje prenaša na kolektiv. Osrednje teme projekta so:

PSIHOSOCIALNI ODNOSI

 1.  Povezanost počutja, klime in učne zavzetosti  ter odnosna  kompetenca   pedagoškega delavca
 2.  Vodenje razreda

ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE   

 1. Čustveno in socialno učenje pri pouku, v RaP in v obšolskih dejavnostih
 2. Krepitev empatije in sodelovalna kultura šole                                                                                                                                  NEŽELENO VEDENJE IN NASILJ
 1. Ravnanje v primerih neželenega vedenja, 4 R in ABC model
 2. Obravnava in preprečevanje medvrstniškega nasilja, protokol za ravnanje v primeru nasilja

PODPIRANJE PROCESOV V KOLEKTIVU IN NAČRTOVANJE NA RAVNI POUKA IN ŠOLE    

 1. Reševanje dilem v kolektivu, kolegialno podpiranje
 2. Umeščanje vsebin v pouk  ter načrtovanje strategije VSUO za raven šole