Vizitka

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
Lipnica 12, 4245 Kropa

telefon: 04/ 533 71 00
e-naslov: os-lipnica@guest.arnes.si
spletna stran: www.os-lipnica.si

Ravnateljica:
Zdenka VARL
telefon: 04 533 71 01
e-naslov: zdenka.varl@os-lipnica.si

Lokacija:
Šola stoji na travniku pod gozdom ob sotočju Lipnice in Kroparice oziroma na koncu majhne vasi Lipnica ob cesti Podnart-Lipnica-Kamna Gorica-Spodnja Lipnica-Zgornja Lipnica-Lancovo-Radovljica.

Podružnična šola Ovsiše
Ovsiše 56
4244 Podnart
telefon: 041 786 730

Pedagoški vodja:
Vilma Kravanja – Gosnik

Lokacija:
Podružnična šola Ovsiše je na koncu vasi Ovsiše ob krajevni cesti Podnart-Ovsiše-Dobravica-Češnjica-Rovte.

Ustanovitelj
Ustanovitelj OŠ Staneta Žagarja Lipnica je Občina Radovljica s sedežem na: Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

Šolski okoliš
Šola v Lipnici: Kamna Gorica, Kropa, Brezovica, Lipnica, Spodnja Dobrava, Srednja Dobrava, Zgornja Dobrava, Mišače, Podnart, Češnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Poljšica pri Podnartu, Prezrenje, Rovte in Zaloše.

Šola na Ovsišah:
Podnart, Češnjica pri Kropi, Dobravica, Ovsiše, Poljšica pri Podnartu, Prezrenje, Rovte in Zaloše.

Šolo upravljajo
Šolo upravljata ravnateljica Zdenka Varl in Svet zavoda.
Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

 • predstavniki ustanovitelja: Tea Beton, Dalibor Šolar, Andrej Potočnik
 • predstavniki zavoda: Urška Šimnic Novak, Maja Cimerman Franjić, Breda Gašperin, Nina Gorkič, Saša Valjavec
 • predstavniki staršev: Julija Erman, Andreja Fister, Lea Murko

Predsednica Sveta zavoda je Urška Šimnic Novak.

Organi šole

 • Svet šole
 • Svet staršev

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razredniki in
 • strokovni aktivi.