Svetovalna služba

V šolskem letu 2019/2020 so v šolski svetovalni službi zaposleni psihologinja Katja Nastran, psiholog David Kebler in pedagoginja Maja Cimerman Franjić. V skladu z veljavnimi standardi in normativi svetovalni delavci skrbijo za kakovostno svetovalno delo, svetovanje učencem in staršem ter sodelujejo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Psihologinja Katja Nastran v šolskem letu 2019/2020 dela s skrajšanim delovnim časom, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih 7.00–15.00. Psiholog David Kebler in pedagoginja Maja Cimerman Franjić sta na šoli prisotna vsak dan 7.00–15.00. V šolsko svetovalno službo lahko pokličete na telefon 04 533 71 09 (Katja Nastran, David Kebler) ali na 04 533 71 10 (Maja Cimerman Franjić).

Delo šolske svetovalne službe

Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih področjih:

  • Učenje in poučevanje (učenje učnih strategij, sodelovanje z razredniki, pomoč pri reševanju različnih problemov v razrednih skupnostih, sodelovanje s starši ipd.),
  • Poklicna orientacija (pomoč učencem pri odkrivanju njihovih poklicnih interesov, informiranje učencev in staršev o posameznih poklicih in srednjih šolah, poklicno svetovanje, vpis v srednje šole, informiranje o štipendijah ipd.),
  • Šolanje (vpis v 1. razred, urejanje prepisov, urejanje matične knjige in skrb za urejeno dokumentacijo o učencih, spremljanje ponavljalcev, sodelovanje z učitelji pri urejanju socialnih odnosov v oddelkih, zagotavljanje varnega socialnega okolja ipd.),
  • Šolska vzgoja, klima in red (sodelovanje pri preventivnih dejavnostih, organizacija in vodenje prostovoljnega dela učencev, predavanja za starše, ipd.),
  • Telesni, osebni in socialni razvoj učencev (usmerjanje in spremljanje otrok s posebnimi potrebami in otrok z učnimi težavami, dodatna strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami in učna pomoč za učence z učnimi težavami, sodelovanje s starši teh otrok, svetovanje staršem pri vzgojni in učni problematiki, evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev ipd.),
  • Socialno-ekonomske stiske učencev in njihovih družin (subvencioniranje šol v naravi, sodelovanje v komisiji za socialna vprašanja ipd.),
  • Sodelovanje z zunanjimi institucijami in drugimi strokovnimi delavci (sodelovanje s centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi, policijo, Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje itn.).
  • Sodelovanje s starši
    Sodelovanje staršev s šolo je najboljša pot za otrokov optimalen razvoj. Od staršev in skrbnikov pričakujemo, da redno spremljajo otrokovo šolsko delo ter da so v odnosih s šolo odkriti, pošteni in odgovorni in tako zgled svojim šolarjem.

Dodatna strokovna pomoč

V šolskem letu 2019/2020 bo dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami, ki jim po odločbi o usmeritvi pripada dodatna strokovna pomoč specialnega pedagoga, koordinirala pedagoginja Maja Cimerman Franjić. Za starše je dosegljiva po predhodnem dogovoru preko telefona 04 533 71 10 ali po elektronski pošti (maja.cimerman@os-lipnica.si).

Na šoli bo v okviru individualne in skupinske pomoči delala tudi z učenci z učnimi težavami (brez odločbe o usmeritvi), in sicer med ali po pouku po vnaprej dogovorjenem urniku.

Uporabne povezave

Na tem delu z vami delimo povezave do člankov, spletnih strani, blogov, priročnikov, itn., ki vsebujejo koristne informacije za starše, učence in učitelje.

Blog in članki specialne pedagoginje Katarine Kesič Dimic
Članki o otrocih s posebnimi potrebami: http://www.katarinakesicdimic.com/skrinja-znanja.html
Blog: http://www.katarinakesicdimic.com/index.html

O zasvojenosti z računalniki, računalniškimi igrami, spletom: http://www.logout.si/

O varni rabi spleta: https://safe.si/nasveti 

Kako se učiti matematiko: http://www.os-brinje.si/kako-se-uciti/