Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Svetovalna služba

V šolskem letu 2018/2019 sta v šolski svetovalni službi zaposleni psihologinja mag. Katja Nastran (nadomešča jo David Kebler) in pedagoginja Maja Cimerman Franjić. V skladu z veljavnimi standardi in normativi svetovalni delavca skrbita za kakovostno svetovalno delo, svetovanje učencem in staršem ter sodelujeta z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Psihologinja mag. Katja Nastran je od 19. 3. 2018 dalje na porodniškem in starševskem dopustu. Nadomešča jo psiholog David Kebler. Dosegljiv je na telefon 04 533 71 09 ali po elektronski pošti

Učence s posebnimi potrebami na matični šoli v Lipnici in na podružnici Ovsiše. Pogovorne ure za starše ima po dogovoru v pisarni šolske svetovalne službe v matični šoli. Dosegljiva je na telefon 04 533 71 10 ali po elektronski pošti maja.cimerman@os-lipnica.si

 

Delo šolske svetovalne službe

Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih področjih:

 • Učenje in poučevanje (učenje učnih strategij, sodelovanje z razredniki, pomoč pri reševanju različnih problemov v razrednih skupnostih, sodelovanje s starši ipd.),
 • Poklicna orientacija (pomoč učencem pri odkrivanju njihovih poklicnih interesov, informiranje učencev in staršev o posameznih poklicih in srednjih šolah, poklicno svetovanje, vpis v srednje šole, informiranje o štipendijah ipd.),
 • Šolanje (vpis v 1. razred, urejanje prepisov, urejanje matične knjige in skrb za urejeno dokumentacijo o učencih, spremljanje ponavljalcev, sodelovanje z učitelji pri urejanju socialnih odnosov v oddelkih, zagotavljanje varnega socialnega okolja ipd.),
 • Šolska vzgoja, klima in red (sodelovanje pri preventivnih dejavnostih, organizacija in vodenje prostovoljnega dela učencev, predavanja za starše, ipd.),
 • Telesni, osebni in socialni razvoj učencev (usmerjanje in spremljanje otrok s posebnimi potrebami in otrok z učnimi težavami, dodatna strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami in učna pomoč za učence z učnimi težavami, sodelovanje s starši teh otrok, svetovanje staršem pri vzgojni in učni problematiki, evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev ipd.),
 • Socialno-ekonomske stiske učencev in njihovih družin (subvencioniranje šol v naravi, sodelovanje v komisiji za socialna vprašanja ipd.),
 • Sodelovanje z zunanjimi institucijami in drugimi strokovnimi delavci (sodelovanje s centri za socialno delo, zdravstvenimi domovi, policijo, Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje itn.).

 

Delo specialnega pedagoga v osnovni šoli

Učenci s posebnimi potrebami v OŠ

Predpostavlja se, da so v redni OŠ tisti učenci, ki zmorejo program te šole. Upošteva pa se tudi ocena, da je v osnovni šoli okrog 20 % otrok s posebnimi potrebami.

Za večino teh otrok poskrbi sama OŠ z manjšimi prilagoditvami v izvajanju (s pomočjo učitelja in šolske svetovalne službe v obliki dopolnilnega pouka in dodatne razlage). Za otroke z izrazitejšimi učnimi težavami, oziroma primanjkljaji na posameznih področjih učenja so potrebni drugačni pristopi, ki pa jih zagotovi specialni pedagog oziroma defektolog. Potreba po specialnem pedagogu v redni osnovni šoli se je pojavila tudi kot pogoj za čim uspešnejšo vključevanje otrok s posebnimi potrebami v OŠ.

Specialni pedagog obravnava več otrok. Z njimi dela individualno ali v manjši skupini v razredu ali izven njega. Posamezna obravnava naj bi trajala od 20 do 45 minut.

Obravnava ni namenjena inštrukcijam, vendar se obravnavana snov uporablja kot sredstvo za razvoj procesov, funkcij in za odpravljanje težav. Sprva je specialni pedagog pomagal predvsem otrokom v nižjih razredih OŠ, zdaj se pa vse pogosteje pojavlja, da je prisoten tudi na predmetni stopnji. To predstavlja svojevrsten problem in izziv, saj se kopiči količina snovi, učitelji pričakujejo, da bo učenec snov osvojil, za razvijanje procesov pa pogosto zmanjka časa.

Količina ur, ko je prisoten specialni pedagog, se določi za vsakega otroka posebej z odločbo za usmerjanje, v obsegu od 1 do 5 ur, odvisno od težav.

Specialni pedagog mora pri svojem delu:

 • prepoznati naravo težav in pogoje, pod katerimi učenec doseže najboljše rezultate,
 • izbrati specifične metode dela in pomoči, da bo lahko učenec obvladal šolske spretnosti,
 • z različnimi metodami, tehnikami doseči, da bo učenec kompenziral težave v razvoju in pri učenju,
 • pri otroku razvijati občutek varnosti,
 • v šolskem in širšem  okolju razvijati tolerantnejši odnos do otroka,  do njegovih težav in pravilnejše ravnanje z njim.

Program dela specialnega pedagoga na OŠ:

 • neposredno delo z učenci z učnimi težavami,
 • sodelovanje s starši,
 • sodelovanje z razrednikom in drugimi učitelji,
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
 • permanentno in fakultativno izobraževanje ter vodenje dokumentacije,
 • izdelava diagnostične ocene,
 • priprava individualiziranega programa.

Kadar dobi specialni pedagog otroka v obravnavo, ga mora najprej dobro spoznati, odkriti kako potekajo njegovi mentalni procesi in procesi učenja. Ugotoviti mora kakšni so primanjkljaji in v kakšni meri vplivajo na osvajanje znanj. Šele, ko otroka dobro spozna, lahko pripravi individualizirani program.

V nobenem primeru specialni pedagog ne more nadomestiti učitelja, ki otroku pomaga pri razumevanju učne snovi. Temu so namenjene druge oblike dopolnilnega pouka in pomoči staršev ter še koga. Res pa je, da pri svojem delu z otrokom uporablja učne vsebine kot sredstvo za vzpodbujanje in odpravo otrokovih težav.

Učitelj in specialni pedagog se stalno medsebojno obveščata, pomagata drug drugemu, skupaj pa otroku. Seveda je nujno tudi sodelovanje s starši, da uvidijo, kaj njihov otrok resnično zmore in kako se mora učiti.

Delo specialnega pedagoga ima posebne razsežnosti in predstavlja most med šolo, otrokom s posebnimi potrebami in starši. In kar je najpomembnejše, otrokom smo v oporo, dajemo jim občutek varnosti in harmoniziramo njihovo samopodobo, ki je lahko zaradi ponavljajočih neuspehov izjemno slaba.

 

Uporabne povezave

Na tem delu z vami delimo povezave do člankov, spletnih strani, blogov, priročnikov, itn., ki vsebujejo koristne informacije za starše, učence in učitelje.

Blog in članki specialne pedagoginje Katarine Kesič Dimic
Članki o otrocih s posebnimi potrebami: http://www.katarinakesicdimic.com/skrinja-znanja.html
Blog: http://www.katarinakesicdimic.com/index.html

O zasvojenosti z računalniki, računalniškimi igrami, spletom: http://www.logout.si/

O varni rabi spleta: https://safe.si/nasveti 

Kako se učiti matematiko: http://www.os-brinje.si/kako-se-uciti/