Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Projekti

Branje za sanje in znanje
Naš šolski projekt za dvig bralne pismenosti in predstavnih ter sporazumevalnih zmožnosti učencev od 6. do 9. razreda na šoli teče že deseto leto. Cilj je, da bi vsak učenec prebral vsaj eno knjigo mesečno, saj nas branje bogati in pomembno vpliva na razvoj bralne in jezikovne zmožnosti posameznika.

Evropski teden mobilnosti in dan brez avtomobila
Evropski teden mobilnosti, ki poteka med 17. in 21. septembrom, je tradicionalna evropska pobuda, ki spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ je slogan, ki povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni dogodek. K pestremu dogajanju se pridružujemo tudi učenci in učitelji OŠ Staneta Žagarja Lipnica, tako na matični kot podružnični šoli. Na DAN BREZ AVTOMOBILA 21. septembra pa že tradicionalno učenci v spremstvu učiteljev v šolo pridejo peš. V tednu mobilnosti bodo učenci iz Kamne Gorice v šolo organizirano hodili peš, vozil bo t.i. PEŠBUS.

Inovativna pedagogika 1:1
Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so na novo opredeljene vloge vseh deležnikov: učencev, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT. Projekt inovativna učna okolja, podprta z IKT, v katerega je vključena tudi naša šola, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezuje učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev v učni proces.

Maraton pisanja apelov za človekove pravice
Po vsem svetu je svoboda ljudi ogrožena. Zagovorniki človekovih pravic so zaprti zgolj zato, ker so izrazili svoje mnenje. Protestnike mučijo in po krivem zapirajo. Begunci se trudijo preživeti, namesto da bi jim ponudili varno zavetje. Vsako leto je december v znamenju Maratona pisanja apelov, kjer po vsem svetu pišemo apele in solidarnostna sporočila za ogrožene posameznike in skupine. Tudi v šolskem letu 2018/2019 bodo v sodelovanju z Amnesty International Slovenije apele pisali naši učenci predmetne stopnje. Pisma, besede in dejanja vršijo pritisk na odločevalce, naj nemudoma ukrepajo. Z našo pomočjo bodo oblasti odgovarjale, zaporniki vesti bodo izpuščeni, več ljudi bo živelo svobodno in varno.

Noč z Andersenom
Noč z Andersenom je prireditev, pravzaprav praznovanje mednarodnih razsežnosti, ki poteka ob mednarodnem dnevu knjig za otroke in rojstnem dnevu H. C. Andersena. Vsako leto je izbrana druga Andersenova pravljica, ki je podlaga za umetniške, družabne, gibalne in druge dejavnosti na dogodku. Dogodek se bo na šoli odvil 29. in 30. marca 2019.

 

Pasavček
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki poteka v Sloveniji že dvanajsto leto. Vsebinsko se akcija navezuje tudi na aktivnosti v okviru širše akcije Varnostni pas, ki teče v okviru Nacionalnega programa prometne varnosti pod okriljem Ministrstva za promet. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga slogan Red je vedno pas pripet jasno sporoča. Projekt temelji na pozitivni spodbudi, saj nagrajujemo otroke, ki so aktivni v projektnem delu in so v osebnem avtomobilu pripeti.

Rastem s knjigo
Gre za nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Cilj projekta je osnovnošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Sedmošolci letos ob obisku knjižnice A. T. Linharta v Radovljici prejmejo knjigo Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh.

 

Rekreativni odmor
Rekreativni odmori v Lipnici bodo potekali preko celega šolskega leta po razporedu med glavnim odmorom (11.00—11.10) v veliki telovadnici oziroma na šolskem dvorišču, kjer imajo učenci možnost igranja košarke, malega nogometa, odbojke, badmintona, plesa … Po večurnem intenzivnem umskem delu so vsi, zlasti slabokrvni učenci, potrebni telesne in duševne sprostitve. Kratka rekreacija pripomore k izboljšanju počutja in zdravja posameznika.

Na Ovsišah bomo v jutranjem varstvu in po malici čim večkrat odšli za kratek čas na igrišče, oziroma v prostor, namenjen rekreaciji. S tem bomo izpolnjevali potrebo po gibanju, pravilni drži in sprostitvi otrok med šolskim delom.

 

Semena sprememb
Gre za projekt Vlade Republike Slovenije, ki želi posodobiti način poučevanja v šoli. Cilji projekta so razvijanje osebnih kompetenc za aktivno državljanstvo, razvijanje odgovornosti do sebe, drugih, narave in družbe, v kateri živimo, ter spodbujanje samoiniciativnosti in proaktivnosti. Izvajali ga bomo v 5. razredu.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU)
je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije ter ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Naša šola se v projekt vključuje že nekaj let in z njim opozarja na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.

Uradni termin TVU bo potekal od 10. do 19. maja 2019, razširjeni pa od 7. maja do 30. junija 2019.

V tem času bomo na šoli organizirali vrsto različnih delavnic, ki razširjajo obzorja naših učencev na način, da jim pokažemo, da učenje poteka ves čas, vse življenje in  v različnih oblikah in je zato lahko zelo zabavno in zanimivo. V delavnice skušamo vključevati tudi odrasle ter naše zaposlene v šoli in upokojene učitelje.

Seznam delavnic bo objavljen na oglasni deski ter na spletni strani šole ter tudi v spletnem koledarju prireditev TVU (http://tvu.acs.si/koledar), kjer si lahko ogledate tudi ostale dogodke v sklopu tedna vseživljenjskega učenja ter se jih udeležite.

Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 16. novembra 2018, bomo obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti otroke o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se mu priključuje tudi naša šola.

Shema šolskega sadja in zelenjave
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom Shema šolskega sadja (SŠS). Gre za promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Evropska unija je državam članicam namenila določena finančna sredstva za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Namen in cilji projekta SŠS so: spodbujanje zdravega prehranjevanja pri otrocih in mladih s čim pogostejšim uživanjem sadja in zelenjave, zagotovitev trajnega povečanja sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov, omogočanje enakih možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave vsem otrokom in mladostnikom v EU, preprečevanje naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladih, povezati lokalne pridelovalce z uporabniki. Na naši šoli bomo Shemo šolskega sadja izvajal skozi vse šolsko leto. Več informacij o shemi šolskega sadja najdete na spletni strani: www.shemasolskegasadja.si.

 

Policist na obisku
V letošnjem šolskem letu bo vsak razred obiskal policist s policijske postaje Radovljica. Policist bo glede na razred obravnaval naslednje teme: prometna varnost, vandalizem, vrstniško nasilje, nasilje v družini, droge, neznanci, varnost na spletu, pirotehnika, kraje, varnost osebne lastnine, varnost na kopališču, varnost na smučišču, varno s kolesom, varnost pešcev, kazenska odgovornost mladoletnikov, delo policista, itd.

 

Teden otroka
Teden otroka bo pod geslom Prosti čas potekal od 1. do 7. oktobra. Osredotočili se bomo na pomen kakovostnega preživljanja prostega časa. V tednu otroka bomo organizirali različne prostočasne in razvedrilne dejavnosti za učence.

 

Šolski parlament
Šolski parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu. Cilji programa so:

  • uresničevanje mednarodnih konvencij, zlasti Konvencije ZN o otrokovih pravicah;
  • vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter multikulturnost, kar je temeljnega pomena za »promocijo« vrednot človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti ter za zavest o skupnih vrednotah kot so npr. spoštovanje razlik, strpnosti in razumnega dialoga;
  • nudenje možnosti mladim za aktivno obliko participacije v družbi, s čimer aktivno sodelujejo in vplivajo na odločitve odraslih; mladi s tem pridobijo socialne veščine, izkušnje, znanje in si oblikujejo pozitivno samopodobo, itd.;
  • »okrepitev glasu« otrok (glas otrok naj se sliši);
  • razvijanje komunikacijskih spretnosti (nenasilna komunikacija kot vzgoja za strpnost);
  • razvijanje sodelovalne kulture;
  • razvijanje sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti;
  • usmerjanje učencev v samostojno sporočanje, vrednotenje, iskanje in povezovanje informacij;
  • spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja;
  • razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega okolja.

Tema letošnjega Šolskega parlamenta je Šolstvo in šolski sistem.

Varno na kolesu
Učenci 5. razreda bodo sodelovali v projektu Varno na kolesu, ki poteka v okviru štirih sklopov nalog, s pomočjo katerih bomo na ustvarjalen in inovativen način odkrivali nevarne cestne odseke v našem kraju, se učili o pomembnosti upoštevanja prometnih predpisov in o prometnih znakih, spoznavali, kako pomembna je ustrezna kolesarska oprema. Pripravljali bomo tudi kolesarski kotiček, ki ga bomo sproti dopolnjevali in spreminjali.

Zdrava šola
Zdrava šola je projekt, ki ga izvajamo pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju za učence, učitelje in starše. Letošnja rdeča nit delovanja slovenske mreže zdravih šol je usmerjena v gibanje, prehrano in duševno zdravje. Sledili bomo ciljem Zdrave šole in jih uresničevali skozi različne projekte in dejavnosti: Gibanje z razlogom, Evropski teden mobilnosti, ločeno zbiranje odpadnih materialov, Dan brez avtomobila, razdeljevanje sadja in zelenjave, rekreativni odmori, ozaveščanje o hrupu, prostovoljstvo, varnost v prometu, Tek podnebne solidarnosti, kuharska tekmovanja, šolski vrt, solidarnostne akcije, obeleževanje svetovnih in mednarodnih dni, povezanih s cilji Zdrave šole itd.