PRAVILNIKI


Pravilniki OŠ Staneta Žagarja Lipnica

V letošnjem šolskem letu poteka postopek oblikovanja novih pravil šolskega reda. Objavljena bodo po sprejetju.

Zakoni in pravilniki, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja v Sloveniji

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 102/2007 in ostali)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448#

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 20/2011 in ostali)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445

Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013 in ostali)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/2011 in ostali)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 52/2013)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 30/2013)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11584

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS, št. 16/2008 in ostali)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5084

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. l. RS, št. 104/2009)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9804